Opieka zdrowotna Twojej rodziny

Opiekę nad osobami dorosłymi oraz dziećmi pełni zespół lekarzy internistów i pediatrów z wieloletnim doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami. Wykonujemy badania diagnostyczne EKG, USG, HOLTER EKG, szczepienia obowiązkowe i zalecane u dzieci oraz osób dorosłych.

Standard teleporady POZ

Podstawowe zasady korzystania z teleporady:

TELEPORADY W POZ udzielane przez lekarzy, pielęgniarki lub położne, w zakresie ich kompetencji:

 1. są bezpłatne
 2. skorzystać z nich mogą Pacjenci, którzy złożyli deklaracje wyboru lekarza poz/pielęgniarki poz/położnej poz w Centrum Medycznego ALFA Sp. z o.o. w Brodnicy
 3. teleporady udzielane są telefonicznie w warunkach gwarantujących poufność pacjenta;
 4. teleporadę można zgłosić: telefonicznie lub osobiście, w tym również za pośrednictwem osoby trzeciej.
 5. teleporada powinna być zrealizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistej,
 6. w późniejszym niż w określonym w pkt 5) pierwszym terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym,
 7. teleporada za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności, w tym kontaktu telefonicznego, powinna być zapewniona pacjentowi w sposób umożliwiający nawiązanie połączenia bez zbędnej zwłoki.

Osoba rejestrująca pacjenta na wizytę (telefonicznie lub osobiście) rozpoznaje potrzebę zdrowotną pacjenta, weryfikuje  możliwość udzielenia świadczenia, wpisuje do terminarza przyjęć oraz informuje pacjenta o dniu i godzinie teleporady oraz prosi Pacjenta o podanie numeru telefonu kontaktowego, na który będzie się kontaktował lekarz/pielęgniarka/położna POZ.

Rejestracja POZ

56 649 82 24
56 649 86 20
660 728 818

Realizacja teleporady

 1. Osoba udzielająca świadczenie jest zobowiązana do trzykrotnej próby
  nawiązaniu kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady. W momencie jego braku porada zostaje anulowana. We wskazanym przypadku, pacjent powinien skontaktować się ponownie z rejestracją i dokonać powtórnej rejestracji. Centrum Medycznego ALFA Sp. z o.o. w Brodnicy nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne, uniemożliwiające nawiązanie lub kontynuowanie połączenia, nieleżące po stronie placówki – wówczas ponowiona zostanie próba połączenia, ale jedynie w ramach czasu przewidzianego na poradę.
 2. Teleporada następuje po przeprowadzeniu ankiety tożsamości pacjenta.
  Personel medyczny zadaje pacjentowi pytania weryfikujące tożsamość np.:
  PESEL, adres zamieszkania, czy jest ktoś upoważniony do dostępu do
  dokumentacji medycznej lub informacji o stanie zdrowia, czy pacjent korzystał
  ze świadczeń w innej poradni w ramach placówki.
 3. W ramach TELEPORADY  lekarz/pielęgniarka/położna:
  – dokonuje oceny stanu pacjenta (na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej), ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista
  (stacjonarna), wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne – o czym informuje pacjenta
  – w uzasadnionych przypadkach wystawia: skierowanie, e-ZLA, e-recepte, , e-zlecenie na wyroby medyczne.
  – zleca badania laboratoryjne lub obrazowe,
  – interpretuje wyniki badań dostępnych w dokumentacji medycznej,
  – udziela informacji na temat przyjmowanych leków,
  – w oparciu o przeprowadzony wywiad oraz dokumentację medyczną, kieruje pacjenta na wizytę stacjonarną,
 4. Osoba udzielająca teleporady dokonuje  adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.
 5. Przed zakończeniem teleporady lekarz/pielęgniarka/położna POZ podsumowuje przeprowadzoną teleporadę  i weryfikuje, czy przekazane zalecenia są dla Pacjenta zrozumiałe. W przypadku zgłoszenia przez Pacjenta jakichkolwiek wątpliwości – wyjaśnia je.

Realizacja e-recepty

Jeśli podczas teleporady  personel medyczny wystawia e-Receptę, Pacjent otrzymuje SMS-a z 4-cyfrowym kodem PIN umożliwiającym zrealizowanie e-Recepty w aptece bądź też 4-cyfrowy kod PIN jest podawany pacjentowi już w trakcie teleporady. Wystawioną e-Receptę można zrealizować  w dowolnej aptece, podając otrzymany numer PIN oraz numer PESEL.

Realizacja e-skierowania

Jeśli podczas teleporady  personel medyczny wystawia e-skierowanie, Pacjent otrzymuje SMS-a z 4-cyfrowym kodem PIN bądź też 4-cyfrowy kod PIN jest podawany pacjentowi już w trakcie teleporady. Wystawione e-skierowanie można zarejestrować osobiście lub telefonicznie u wybranego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie objętym skierowaniem  podając  4-cyfrowy kod i PESEL.

Realizacja e-zlecenia na wyroby medyczne

Jeśli podczas teleporady  personel medyczny wystawia e-Zlecenia na wyroby medyczne, Pacjent otrzymuje przez telefon lub SMS-a numer zlecenia, który uprawnia do zrealizowania tego zlecenia w dowolnie wybranej placówce aptecznej lub w sklepie medycznym.

Realizacja zleceń badań dodatkowych

Jeśli podczas teleporady  personel medyczny skieruje Pacjenta na badania
laboratoryjne, obrazowe, będące w kompetencji lekarza POZ Pacjent ma je
wykonywane w dniu zgłoszenia się do pracowni. Termin wykonania badań
endoskopowych czy spirometrii Pacjent telefonicznie lub osobiście w placówce lub osoba trzecia (w imieniu Pacjenta) ustala termin wykonania. W przypadku zleconych przez personel medyczny badań Pacjent lub osoba upoważniona zgłasza się do rejestracji po odbiór wystawionych skierowań.

Zachęcamy do aktywacji internetowego konta pacjenta (IKP)

 1. Internetowe Konto Pacjenta to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, w której szybko i bezpiecznie można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu
  (www.pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta).

 2. Dzięki aktywacji Internetowego Konta Pacjenta (IKP), pacjent ma  dostęp do swojej dokumentacji medycznej w tym do: e-Recepty i e-Skierowania, a także wyników badań czy wypisu ze szpitala; informacji o wysokości refundacji kupionych leków i innych produktów medycznych oraz świadczeń
  zrealizowanych w ramach NFZ (na przykład przebytego zabiegu lub badania); wytycznych dotyczących zaleconej dawki leków; informacji o zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ (dot. np. wizyty u lekarza specjalisty czy planowanego terminu rehabilitacji).

 3. Poprzez IKP Pacjent posiada możliwość złożenia e-Deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej (POZ), a także może zapoznać się z obecnie
  aktywnymi deklaracjami.

Zachęcamy do aktywacji internetowego konta pacjenta (IKP)

Realizowana jest w następujących przypadkach, gdy:

 • pacjent/opiekun ustawowy wybrał formę bezpośredniego kontaktu
 • stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania
  przedmiotowego lub innych procedur z zakresu kompetencji lekarza POZ,
  niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady
 • ustalenie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego nie jest możliwe na
  podstawie informacji zebranych podczas teleporady,
 • występują objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, nieustające w
  czasie, będące przyczyną istotnego niepokoju pacjenta,

Wizyty osobiste są realizowane z zastosowaniem środków bezpieczeństwa, związanych z ryzykiem zakażenia SARS CoV-2 i zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi w tym zakresie. 

Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, naruszającym dobra osobiste lekarza/pielęgniarki/położnej lub innych osób oraz naruszające przepisy powszechnie obowiązujące. Jeżeli w ramach TELEPORADY lekarz/pielęgniarka/położna stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki ma prawo przerwać rozmowę.